Open call: Norwegian Presence 2019, Milan

Open call to craft artists for the exhibition JOIN by Norwegian Presence, on show in Milan 8–14 April 2019. Application deadline: 31 August 2018

(For Norwegian, please scroll down)

Norwegian Presence at Milan Design Week has strengthened the position of Norwegian design and contemporary craft worldwide. Norwegian Crafts continues its collaboration with Design and Architecture Norway (DOGA) and Klubben for Norwegian Presence 2019.

The title for next year’s exhibition is JOIN by Norwegian Presence. The concept ‘JOIN’ can be understood in the sense of combining different materials, separating them again and using them in new contexts. It can also refer to pooling competencies, working together and uniting forces, or it can point to the notion of all processes cohering and being part of a cycle.

The values of quality, sustainability and community are carried forward from the 2018 exhibition, but in 2019 we will focus especially on sustainability. Norwegian Crafts encourages craft artists to apply for participation in the exhibition by proposing projects themed on sustainability in a wide sense. In addition to focusing on the climate and the use of resources, the theme of sustainability can encompass financial and socio-cultural aspects, a commitment to democratic and inclusive processes, and consideration for the needs of future generations.

The exhibition’s aims with respect to contemporary craft are, firstly, to increase national and international demand for Norwegian contemporary craft in the fields of design and interior architecture, secondly, to stimulate increased commercial opportunities for Norwegian artists who work with crafts. We challenge you to propose projects that are site-specific, interactive, or which are meant to be situated in public space.

The selection of contemporary craft projects for the exhibition will be made by Kråkvik & D'Orazio and Norwegian Crafts’ curator Lars Sture. Submitted applications will be evaluated according to three criteria: formal quality, relation to the stated theme, commercial potential.

The application should be sent in PDF-format and contain the following:

- Short project description, including an elaboration of the project’s ‘sustainability’ aspect
- Short text explaining your aims and motivation for participating
- Pictures/sketches of objects or concept
- Pictures of earlier works/projects
- CV

It is important that the exhibitors have personal goals for participating. The exhibitors are required to be present during the entire exhibition. Only Norwegian or Norway-based craft artists may apply.

Please send your application to post@norwegiancrafts.no by 31 August 2018, marked ‘Milano 2019’.

If you are a designer wishing to apply for JOIN by Norwegian Presence please visit Design and Architecture Norway here.

Kunsthåndverkere inviteres til å søke til utstillingen JOIN by Norwegian Presence, som vises i Milano, 8.–14. april 2019. Søknadsfrist er 31. august 2018.   

Den norske tilstedeværelsen under Milano Design Week de siste fire årene har bidratt til å sette norsk design og kunsthåndverk på verdenskartet. Norwegian Crafts viderefører samarbeidet med Design og Arkitektur Norge (DOGA) og Klubben om Norwegian Presence 2019.

Tittelen på neste års utstilling er JOIN by Norwegian Presence. Tittelen, JOIN, kan forstås som å sette sammen ulike materialer, ta dem fra hverandre igjen og bruke dem i nye sammenhenger. Det kan også bety å kombinere kompetanse, jobbe sammen og forene krefter, eller peke på at alle prosesser henger sammen og er en del av en syklus. 

Verdiene kvalitet, bærekraft og fellesskap videreføres fra 2018-utstillingen, men i 2019 skal fokuset være spesielt på bærekraft. Norwegian Crafts oppfordrer kunsthåndverkere til å søke med prosjekter som tar for seg temaet bærekraft i vid forstand. I tillegg til et fokus på klima og ressursbruk kan bærekraft dekke økonomiske og sosiale aspekter, en forpliktelse til demokratiske og inkluderende prosesser og hensyn til fremtidige generasjoners behov.

For kunsthåndverksfeltet er formålet ved utstillingen er å øke etterspørselen etter norsk kunsthåndverk i design- og interiørbransjen internasjonalt og i Norge, og å stimulere til økte kommersielle muligheter for norske kunsthåndverkere. Kunsthåndverkere oppfordres spesielt til å søke med prosjekter som er stedspesifikke, interaktive eller finner sted i offentlig rom.

Utstillingen vil kurateres av Kråkvik & D'Orazio og kurator ved Norwegian Crafts Lars Sture. De innsendte bidragene vil vurderes etter kriteriene formmessig kvalitet, tilknytning til tema og kommersielt potensiale. 

Søknaden skal sendes i PDF-format og inneholde:

- Kort prosjektbeskrivelse, inkludert en utdypelse av bærekraftsaspektet i prosjektet 
- Kort tekst som forklarer dine mål og motivasjon for å delta
- Bilder/skisser av objekter eller konsept
- Bilder av tidligere arbeider/prosjekter
- CV 

Det er viktig at utstillerne har individuelle mål for deltakelse, og det er et krav at utstiller er til stede under hele messen.

Vennligst send søknaden til post@norwegiancrafts.no innen 31. august 2018 merket med "Milano 2019"

Designere som ønsker å søke seg til utstillingen bør se DOGAs utlysning her.

Norwegian Presence is a collaboration between Design and Architecture Norway (DOGA), Klubben (the Norwegian designers’ union) and Norwegian Crafts.

@NorwegianPresence
Facebook/NorwegianPresence

norwegianpresence.no


Contact person
Grete Sivertsen, project manager
grete@edited.no
Telefon: +47 928 58 152