Support for translation of text

Norwegian Crafts' support programme for translation of text for writers, art critics and curators

Scroll down for English guidelines.

Retningslinjer for støtteordningen for oversettelse av tekst - kuratorer, skribenter og kritikere 

Søknadsfrister 2018:  1. mai og 15. oktober 2018
Ordningen er finansiert av Norwegian Crafts.

LEVER SØKNAD HER

Tilskuddsordningens formål

Kunsthåndverksfeltets støtteapparat, i form av kuratorer, prosjektledere, skribenter, kritikere med fler er en vital del av feltets økosystem og bidrar til å øke etterspørselen etter og markedsverdien på norsk kunst.  Med støtteordningen for oversettelse av tekst har Norwegian Crafts som ambisjon å tilgjengeliggjøre norskprodusert kunsthåndverksteori- og kritikk for et større internasjonalt publikum, og på den måten åpne opp for flere aktive teori- og tekstprodusenter i kunsthåndverksfeltet.

Ordningen skal bidra til å internasjonalisere norsk kunsthåndverk ved å åpne for økt kontakt og kunnskapsformidling til fagmiljøer og andre relevante grupper i utlandet.

Målgruppe - hvem kan søke?

Støtteordningen er øremerket kritikere, kuratorer og skribenter og andre relevante aktører i støtteapparatet med behov for støtte til oversettelse av norsk tekst til engelsk eller annet fremmedspråk. 

Tilskuddsmottakere skal være norske statsborgere eller utenlandske statsborgere bosatt i Norge. Ordningen gjelder profesjonelle aktører i kunstfeltet, det vil si med kunst-faglig/-teoretisk utdanning og/eller med tidligere erfaring fra internasjonalt kunstsamarbeid.

Søknadsfrister

Søknadsfrister er 1. mai og 15. oktober 2018.

Tildelingskriterier

  • Skribent/kritiker/kurator må søke selv.
  • Søknad må inneholde fullstendig budsjett, og anbud på store utgifter.
  • Teksten som skal oversettes må legges ved søknaden.
  • Prosjektet kan ikke være påbegynt eller overstått ved søknadsfrist (det kan ikke søkes om midler for å dekke inn en oversettelse som allerede er gjort).

Norske profesjonelle utøvere og profesjonelle utøvere bosatt i Norge kan søke om støtte, se punktet om målgruppe over.  Tilskuddsordningen gjelder ikke institusjoner og tiltak med fast årlig statlig driftstilskudd, men enkeltpersoner ansatt ved slike institusjoner kan få støtte til egne prosjekter hvor kostnadene ikke dekkes av arbeidsgiver. Det skal i slike tilfeller dokumenteres at arbeidsgiver ikke har avsatt midler som kan anvendes til formålet.

Teksten som skal oversettes må relatere til kunsthåndverksfeltet, være det seg i et essay, kuratortekst, kritikk eller andre typer tekster. Tekster som tar for seg flere uttrykksformer/tema må ha relevanse for samtids-kunsthåndverksfeltet. Tekster som omhandler avdøde kunstnere eller kunsthistoriske problemstillinger skal ha uttalt relevanse for samtidskunsthåndverksfeltet. Søker må kreditere Norwegian Crafts for tildeling ved evt. publisering av tekst.

Det gis IKKE støtte til

·    Tekst som allerede er oversatt.

Fagutvalget og søknadsvurdering

Søknadene vurderes av et fagutvalg oppnevnt av Norwegian Crafts. Direktør i Norwegian Crafts er fagutvalgets leder.

I vurderingen av søknaden vektlegges prosjektets relevans for samtids-kunsthåndverksfeltet. 

Klagerett

Søker har innsyn i sakens dokumenter i henhold til Forvaltningsloven §§18-19. Enkeltvedtak vedrørende tilskudd kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §§28-36. En eventuell klage fra søker/mottaker av tilskudd må fremsettes skriftlig til Kongen i Statsråd via Norwegian Crafts innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt. Klagen bør begrunnes ut fra den informasjon Norwegian Crafts har lagt til grunn i forbindelse med det konkrete vedtaket. 

Søknadsfrister, søknadsskjema og mellomtildelinger

Søknadsfrister i 2018 er 1. mai og 15. oktober. All kommunikasjon rundt søknaden foregår elektronisk. Søknadsskjema leveres gjennom søknadsportalen STIKK. Utbetalings- og rapporteringsskjemaer er tilgjengelig hvis du leter opp din søknad ved hjelp av referansenummer. Husk å alltid oppgi referansenummer ved henvendelser til Norwegian Crafts.

Svar på søknad sendes normalt innen fire uker etter søknadsfristens utløp. Fagutvalgets begrunnelser offentliggjøres ikke.

Støtteordningen operer ikke med mellomtildelinger.

Offentliggjøring

Innvilget støtte offentliggjøres på stikk.no og på Norwegian Crafts sine hjemmesider.

Utbetaling

Tilskuddet er øremerket det spesifikke prosjektet det er innvilget tilskudd til og kan ikke overføres andre prosjekter.

Søker må selv anmode om tilskuddet i STIKK-portalen for at midlene skal bli utbetalt.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at dersom innvilget beløp ikke er anmodet utbetalt av søker innen to – 2 måneder – etter prosjektets slutt ihht søknaden, tilbakeføres pengene ordningen og tilsagnet utgår. Dersom beløpet er overført og utstillingen(e)/prosjektet likevel ikke finner sted, plikter søkeren å gi Norwegian Crafts beskjed umiddelbart og returnere mottatt tilskuddsbeløp i sin helhet.

Utbetaling av støtte til enkeltpersoner er innberetningspliktig i henhold til likningsloven. I henhold til regler for økonomiforvaltning i staten tas det forbehold om adgang for Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningen.

Rapportering

Tilskuddsmottaker bes om å sende inn en kort og informativ rapport via stikk.no innen 1 mnd etter endt sluttdato for prosjektet. Det er ikke anledning til å sende inn nye søknader dersom sluttrapport for tidligere prosjekt(er) ikke er levert innen fristen.

Tekster som har blitt publisert, enten digitalt eller i trykk, skal sendes til Norwegian Crafts. Trykte publikasjoner skal sendes Norwegian Crafts i to eksemplarer. Norwegian Crafts skal krediteres for støtten der teksten er gjengitt.

Avvisning av innsendte søknader

Søknaden kan avvises på administrativt grunnlag dersom søknaden ikke inkluderer obligatoriske vedlegg som finansieringsplan, eller hvis rapport fra tidligere tildelinger ikke er mottatt innen fristen (1 mnd). Søknaden avvises også administrativt hvis den faller utenfor retningslinjene for ordningen eller er svært mangelfullt utfylt i henhold til retningslinjene.

For spørsmål og nærmere informasjon om ordningen, ta kontakt med Tonje Kjellevold, tk@norwegiancrafts.no

Norwegian Crafts offers Norwegian or Norway based art critics, writers and curators support for translation of texts. The support includes translation of essays, curatorial texts, criticisms and other texts about contemporary crafts in Norwegian to English and other foreign languages.

Deadlines 2018: 1 May and 15 October 2018

SEND IN YOUR APPLICATION HERE.

Aim

The Norwegian contemporary craft fields’ support system, i.e. curators, critics, writers, project managers and others, is a vital part of the art sector’s ecosystem, and contributes to the interest in and the market value of contemporary crafts.

Norwegian Crafts' support programme for art critics, writers and curators offers Norwegian or Norway based actors in the support system the opportunity to have texts that mediate contemporary crafts and/or strengthens the theoretical development of the craft field translated from Norwegian into English or other foreign language.

Norwegian Crafts’ intention with the support scheme is to help open up the field of crafts to more Norwegian and Norway-based actors. It is our ambition that the programme will help to ensure high quality and diversity in the field. The scheme will provide curators and critics with access to international craft discourse and theory development.  

Norwegian or Norway based art-critics, -writers and -curators invited to lecture in international seminars (or similarly) are eligible for support to have their paper translated but should apply for travel-support through the MFA's support programme

Who can apply?

The programme is open to Norwegian or Norway based curators, critics and writers, or other relevant actors in the contemporary craft fields' support system. Recipients of the programme must be Norwegian or Norway-based, and a professional actor in the arts field, i.e have an educational background of relevance to the arts field, or professional experience working in or with the arts. 

Deadlines

Deadlines 2018: 1 May and 15 October 2018

Application criteria

·    The curator/critic/writer must apply for him/her/themself
·    The application must be complete and include a budget 
·    The application must include a quote for the translation fees/honorarium 
·    The text being translated must be be included in the application

You may NOT apply for:

·    Text which has already been translated

The grant scheme does not apply to state funded institutions, but individuals employed by such institutions can receive support where the costs of travel are not covered by the employer. In such cases it has to be be documented that the employer has not allocated funds for that purpose.

Committee and Application Assessment

Applications are assessed by a committee appointed by Norwegian Crafts. The director of Norwegian Crafts is chair of the committee.

The relevance and importance of the project, the professionalism of the applying actor, and the budget is assessed by the committee. 

The right to appeal

Applicants have access to the documents of the case pursuant to Section 18-19 of the Public Administration Act (Forvaltningsloven). Individual decisions regarding grants may be appealed in accordance with sections 28-36 of the Public Administration Act (Forvaltningsloven). Any complaint from the applicant / recipient must be submitted in writing to Norwegian Crafts within three weeks from the date of notification of the decision received. The complaint should be based on the information provided by Norwegian Crafts in connection with the specific decision.

Application form

All communication concerning the application is handled electronically. You apply through the application portal STIKK.
Payout and reporting forms are available if you look up your application using the reference number in the search box on the top right. Always provide a reference number when inquiring about your application to Norwegian Crafts.

Applications are usually assessed within four weeks of the expiration of the application deadline. The Committee's grounds are not published.

Publication

Granted support is published on stikk.no and on Norwegian Crafts' websites.

Payout

The grant is earmarked for the specific project that has been granted grants and cannot be transferred to other projects.

Applicants must request for the grant to be paied out through the STIKK page.

Note: Please note that if the amount granted has not been requested by the applicant within two - 2 months - after the end of the project according to the application, the money will be returned to the support scheme. If the amount has been transferred and the project is the grant recipient is obliged to notify Norwegian Crafts immediately and return the received grant amount in full.

Payment of support to individuals is subject to reporting according to the Equity Act (Likningsloven). In accordance with the rules for financial management in the state, reservations are made for the Office of the Auditor General of Norway to initiate verification that the grant is used in accordance with the support scheme’s guidelines.

Reporting

All grant recipients must submit a short and informative report via stikk.no within 1 month after the end date of the project. It is not possible to submit new applications if the final report of the previous project (s) has not been submitted.

Rejection of submitted applications

The application can be rejected on an administrative basis if the application does not include mandatory attachments such as a budget or if reports from previous projects has not been filed. The application is also rejected administratively if it fails to comply with the policy for the scheme or is very incomplete in accordance with the guidelines.

For questions and further information about the scheme, contact Tonje Kjellevold, tk@norwegiancrafts.no 

Recipients 2017

·      Hanne Grieg Hermansen, publication on textile artist Ellen Grieg
·      Jan Kokkin, publication "Gerhard Munthe - A Norwegian Pioneer of Modernism"
·      Marte Danielsen Jøibo, translation of text "Mot en myk logikk"