Network & Research

travel support for writers, art critics and curators attending international seminars, symposiums or other craft related events

Scroll down for English guidelines.

Retningslinjer for støtteordningen Nettverk & Research for kuratorer, kritikere og skribenter

Ordningen er finansiert av Norwegian Crafts. 

Søknadsfrister 2018: 1 mai og 15 oktober 2018

SEND IN SØKNAD DIN HER.

Tilskuddsordningens formål

Kunsthåndverksfeltets støtteapparat, i form av kuratorer, prosjektledere, skribenter, kritikere med fler er en vital del av feltets økosystem og bidrar til å øke etterspørselen etter og markedsverdien på norsk kunst.  Med støtteordningen Nettverk og Research har Norwegian Crafts som ambisjon om å åpne opp for flere aktive kuratorer og kritikere på kunsthåndverksfeltet og igjennom ordningen å stimulere til økt aktivitet på kunsthåndverksfeltet.

Det er en ambisjon at tiltaket skal bidra til å sikre at kvalitet og mangfold innen kunsthåndverksfeltet ivaretas, videre-utvikles og formidles på best mulig måte. Ordningen skal gi kuratorer og kritikere bedre tilgang til internasjonal diskurs omkring kunsthåndverk (materialbasert kunst) og sette norsk samtids-kunsthåndverk inn i en større virkelighet.

Ordningen skal bidra til at aktører i støtteapparatet har mulighet til å foreta reiser til utlandet, med mål om å bygge nettverk, ha møter, gjøre research eller på annen måte knytte seg til det internasjonale fagmiljøet i kunsthåndverksfeltet. Reisene må ha et klart formål og en struktur, men søkeren trenger ikke selv være invitert til å delta på eller bidra til et arrangement.

Formålet med reise kan være

· overvære en kunsthåndverksmønstring, messe, utstilling, foredrag, seminar eller lignende
· gjennomføre research i et område med signifikante utstillinger/institusjoner/gallerier/museer etc.
· foreta møter med internasjonale aktører i feltet, eksempelvis gallerier, museer, frilansende kritikere, kuratorer, kunstnere, akademikere eller andre

Hvem kan søke

Støtteordningen er øremerket kritikere, kuratorer og skribenter med behov for støtte for å gjennomføre faglige reiser i utlandet og internasjonal nettverksbygging.

Tilskuddsmottakere skal være norske eller Norges-baserte. Ordningen gjelder profesjonelle aktører i kunstfeltet, det vil si med kunst-faglig/-teoretisk utdanning og/eller med tidligere erfaring fra internasjonalt kunstsamarbeid.

Tilskuddsordningen gjelder ikke institusjoner og tiltak med fast årlig statlig driftstilskudd, men enkeltpersoner ansatt ved slike institusjoner kan få støtte til gjesteengasjementer i utlandet hvor kostnadene ikke dekkes av arbeidsgiver. Det skal i slike tilfeller dokumenteres at arbeidsgiver ikke har avsatt midler som kan anvendes til formålet

Søknadsfrister

Søknadsfristene for 2018 er 1. mai og 15. oktober. 

Tildelingskriterier

·       Søkere må selv levere søknadsskjema elektronisk, med alle nødvendige vedlegg, inkludert finansieringsplan.
·       Store utgifter må dokumenteres med anbud.
·       Prosjektet må realiseres i utlandet
·       Søknad må leveres innen fristen for å bli levert. Det gis ikke mellomtildelinger i denne ordningen.
·       Mangelfulle søknader blir ikke behandlet.


Det kan søkes om økonomisk støtte til

·       Reise
·       Hotell
·       Deltakeravgifter


Det gis IKKE støtte til

·       Det gis IKKE tilskudd til institusjoner som søker på vegne av kurator/kritiker/skribent.
·       Det gis IKKE tilskudd til prosjekter som foregår i land det er utstedt reiseråd fra Utenriksdepartementet mot å besøke.
·       Det gis IKKE tilskudd til honorar eller godtgjørelse for arbeidstid.
·       Det gis IKKE tilskudd til produksjon.
·       Det gis IKKE tilskudd til studieopphold, residency eller undervisning.
·       Det gis IKKE tilskudd til prosjekter som allerede er påbegynt eller overstått.
·       Det gis IKKE tilskudd til rene pressereiser
·       Det gis IKKE tilskudd til langtidsopphold
·       Det gis IKKE tilskudd til reiser innad i Norge

Det gis ikke tilskudd til kunstnere i denne ordningen, de henvises til UDs frakt- og reisestøtte.

Det gis heller ikke støtte til reise i sammenheng med Norwegian Crafts’ egne utstillinger, arrangementer eller seminarer.


Fagutvalget og søknadsvurdering

Søknadene vurderes av et fagutvalg oppnevnt av Norwegian Crafts. Direktør i Norwegian Crafts er fagutvalgets leder.

I vurderingen av søknaden vektlegges (i hovedtrekk) prosjektets viktighet for kunsthåndverksfeltet generelt, søkende aktørs profesjonalitet samt redegjørelse for behov av reise og budsjett.

Hvordan søke

Kritikere, skribenter og kuratorer som ønsker å søke ordningen må levere søknadsskjema, finansieringsplan/budsjett og anbud på store utgifter. Søknadsskjema leveres digitalt via www.stikk.no 

Klagerett 

Søker har innsyn i sakens dokumenter i henhold til Forvaltningsloven §§18-19. Enkeltvedtak vedrørende tilskudd kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §§28-36. En eventuell klage fra søker/mottaker av tilskudd må fremsettes skriftlig til Kongen i Statsråd via Norwegian Crafts innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt. Klagen bør begrunnes ut fra den informasjon Norwegian Crafts har lagt til grunn i forbindelse med det konkrete vedtaket.

Søknadsskjema m.m.

All kommunikasjon rundt søknaden foregår elektronisk. Du søker gjennom søknadsportalen STIKK. Utbetalings- og rapporteringsskjemaer er tilgjengelig hvis du leter opp din søknad ved hjelp av referansenummer Husk å alltid oppgi referansenummer ved alle henvendelser til Norwegian Crafts.

Svar på søknad sendes normalt innen fire uker etter søknadsfristens utløp. Fagutvalgets begrunnelser offentliggjøres ikke.

Offentliggjøring

Innvilget støtte offentliggjøres på stikk.no og på Norwegian Crafts sine hjemmesider.

Utbetaling

Tilskuddet er øremerket det spesifikke prosjektet det er innvilget tilskudd til og kan ikke overføres andre prosjekter.

Søker må selv anmode om tilskuddet i STIKK-portalen for at midlene skal bli utbetalt.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at dersom innvilget beløp ikke er anmodet utbetalt av søker innen to – 2 måneder – etter prosjektets slutt ihht søknaden, tilbakeføres pengene ordningen og tilsagnet utgår. Dersom beløpet er overført og utstillingen(e)/prosjektet likevel ikke finner sted, plikter søkeren å gi Norwegian Crafts beskjed umiddelbart og returnere mottatt tilskuddsbeløp i sin helhet.

Utbetaling av støtte til enkeltpersoner er innberetningspliktig i henhold til likningsloven. I henhold til regler for økonomiforvaltning i staten tas det forbehold om adgang for Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningen.

Rapportering

Tilskuddsmottaker bes om å sende inn en kort og informativ rapport via stikk.no innen 1 mnd etter endt sluttdato for prosjektet. Det er ikke anledning til å sende inn nye søknader dersom sluttrapport for tidligere prosjekt(er) ikke er levert innen fristen.

Avvisning av innsendte søknader

Søknaden kan avvises på administrativt grunnlag dersom søknaden ikke inkluderer obligatoriske vedlegg som finansieringsplan, eller hvis rapport fra tidligere tildelinger ikke er mottatt innen fristen (1 mnd). Søknaden avvises også administrativt hvis den faller utenfor retningslinjene for ordningen eller er svært mangelfullt utfylt i henhold til retningslinjene.

For spørsmål og nærmere informasjon om ordningen, ta kontakt med Tonje Kjellevold, tk@norwegiancrafts.no

Norwegian Crafts' support programme Network & Research for curators, critics and writers attending international seminars, symposiums and other craft related events. (Scroll down for guidelines in Norwegian)

Deadlines 2018: 1 May and 15 October 2018

The support scheme is funded by Norwegian Crafts.

SEND YOUR APPLICATION IN HERE.

Objectives

The Norwegian contemporary craft fields’ support system, i.e. curators, critics, writers, project managers and others, is a vital part of the art sector’s ecosystem, and contributes to the interest in and the market value of contemporary crafts.

Norwegian Crafts’ intention with the support scheme Network and Research is to help open up the field of crafts to more Norwegian and Norway-based actors. It is our ambition that the programme will help to ensure high quality and diversity in the field of contemporary crafts. The scheme will provide curators and critics with better access to international discourse and help place Norwegian material-based arts in a larger context.

The support scheme gives Norwegian or Norway-based actors in the contemporary craft field the opportunity to travel abroad for meetings, seminars, exhibitions, research, fairs or other significant events. The intended travel must have a clearly defined purpose and structure, but the applying actor does not need to be in invited to partake (i.e hold a lecture etc.) in any programme in order to apply. 

Actors in the support system that have been invited to lecture or else mediate Norwegian contemporary crafts can apply for travel support from the MFA's support programme

Travel support

Actors in the field may apply for support to

· attend a trade show, exhibition, lecture, seminar
· conduct research in an area, visiting significant exhibitions/institutions/galleries/museums etc. 
· conduct meetings with international players in the field, such as galleries, museums, freelance critics, curators, artists, academics or others

Who can apply

The support scheme is earmarked actors in the support system, i.e. curators, critics, writers, project managers etc., in need of support to carry out professional travel abroad and international networking.

Support recipients must be Norwegian or Norway-based. The scheme applies to professional actors in the field of contemporary craft, i.e actors with a professional art background, theoretical education and/or with previous experience from international artwork.

The grant scheme does not apply to state funded institutions, but individuals employed by such institutions can receive support where the costs of travel are not covered by the employer. In such cases it has to be be documented that the employer has not allocated funds for that purpose.

Deadlines 2018: 1 May and 15 October 2018

Application criteria

· Applicants must submit their application form electronically, with all necessary attachments, including a budget.
· Large expenses must be documented.
· The project must take place outside of Norway
· Application must be sent in before the deadline. There are no intermediate allocations in the scheme.
· Applications that lack basic information will not be processed.

The following expenses may be applied for

· Travel
· Hotel
· Participation Fees

The following expenses may NOT be applied for

· expenses applied for by an institution on behalf of a curator/critic/writer
· travel taking place in a countries the Norwegian MFA advise against visiting
· courses/residency/education
· honorarium/fees/renumeration
· production or rental of premises. · proejcts that have already started or have finished
· press tours
· Long-term travel
· Domestic travel (in Norway) 

Artists may not apply for support through this support scheme. They are referred to the MFA's support programme.

Travel in connection to Norwegian Crafts' own exhibitions, events or seminars cannot receive support through Norwegian Crafts’ support schemes.

Committee and Application Assessment

Applications are assessed by a committee appointed by Norwegian Crafts. The director of Norwegian Crafts is chair of the committee.

The relevance and importance of the project, the professionalism of the applying actor, and the budget is assessed by the committee. 

How to apply

Critics, writers and curators who wish to apply must submit the application form, a financing plan / budget and a tender for large expenses. Application form is submitted digitally via www.stikk.no

The right to appeal

Applicants have access to the documents of the case pursuant to Section 18-19 of the Public Administration Act (Forvaltningsloven). Individual decisions regarding grants may be appealed in accordance with sections 28-36 of the Public Administration Act (Forvaltningsloven). Any complaint from the applicant / recipient must be submitted in writing to Norwegian Crafts within three weeks from the date of notification of the decision received. The complaint should be based on the information provided by Norwegian Crafts in connection with the specific decision.

Application form

All communication concerning the application is handled electronically. Application form is submitted digitally via www.stikk.no. Payout and reporting forms are available if you look up your application using the reference number. Always provide a reference number when inquiring about your application to Norwegian Crafts.

Applications are usually assessed within four weeks of the expiration of the application deadline. The Committee's grounds are not published.

Publication

Granted support is published on stikk.no and on Norwegian Crafts' websites.

Payout

The grant is earmarked for the specific project that has been granted grants and cannot be transferred to other projects.

Applicants must request for the grant to be paied out through the STIKK page.

Note: Please note that if the amount granted has not been requested by the applicant within two - 2 months - after the end of the project according to the application, the money will be returned to the support scheme. If the amount has been transferred and the project is the grant recipient is obliged to notify Norwegian Crafts immediately and return the received grant amount in full.

Payment of support to individuals is subject to reporting according to the Equity Act (Likningsloven). In accordance with the rules for financial management in the state, reservations are made for the Office of the Auditor General of Norway to initiate verification that the grant is used in accordance with the support scheme’s guidelines.

Reporting

All grant recipients must submit a short and informative report via stikk.no within 1 month after the end date of the project. It is not possible to submit new applications if the final report of the previous project (s) has not been submitted.

Rejection of submitted applications

The application can be rejected on an administrative basis if the application does not include mandatory attachments such as a budget or if reports from previous projects has not been filed. The application is also rejected administratively if it fails to comply with the policy for the scheme or is very incomplete in accordance with the guidelines.

For questions and further information about the scheme, contact Tonje Kjellevold, tk@norwegiancrafts.no 

Recipients 2018

Heidi Bjørgan, IAC General Assembly 2018, New Taipei City, Taiwan

Recipients 2017

Marianne Zamecznik, Design Miami/ 2017, USA

Marianne Lie Berg, 2-day seminar, "Decorating Dissidence: Feminism, Modernism and the Arts", University of London