Support for writers, art critics and curators

for writers, art critics and curators attending international seminars, symposiums or other craft related events

Norwegian Crafts' support programme for curators, critics and writers attending international seminars, symposiums and other craft related events. (Scroll down for guidelines and application form.)

For curators, critics and writers invited to take an active role in a craft related event, i.e. give a lecture, participate in a panel etc. should apply for support through the MFA's support programme

Aim

Norwegian Crafts' support programme for art critics, writers and curators offers Norwegian or Norway based art critics, writers and curators the opportunity to attend international craft seminars, - events, -symposiums etc. that strengthens the theoretical development of the craft field. 

Applicants do not have to be a part of the event's program (as in lecturing etc.), the aim of the programme is to make international craft discourse available to Norwegian actors in the field. 

Norwegian or Norway based art-critics, -writers and -curators invited to lecture in international seminars (or similarly) should apply for support through the MFA's support programme

Guidelines

The programme is only open to Norwegian or Norway based curators, critics and writers. Persons in need of English guidelines and application form should contact Norwegian Crafts through post@norwegiancrafts.no.

(NO): Retningslinjer for støtteordningen for kuratorer, skribenter og kritikere

Hvem kan søke:
Støtteordningen er øremerket kritikere, kuratorer og skribenter med behov for støtte for å gjennomføre faglige reiser i utlandet og internasjonal nettverksbygging. Ordningen inkluderer også støtte til oversettelse av norsk tekst til engelsk eller annet fremmedspråk.

Tilskuddsmottakere skal være norske statsborgere eller utenlandske statsborgere bosatt i Norge. Ordningen gjelder profesjonelle aktører i kunstfeltet, det vil si med kunst-faglig/-teoretisk utdanning og/eller med tidligere erfaring fra internasjonalt kunstsamarbeid.

Tilskuddsordningen gjelder ikke institusjoner og tiltak med fast årlig statlig driftstilskudd, men enkeltpersoner ansatt ved slike institusjoner kan få støtte til gjesteengasjementer i utlandet hvor kostnadene ikke dekkes av arbeidsgiver. Det skal i slike tilfeller dokumenteres at arbeidsgiver ikke har avsatt midler som kan anvendes til formålet. Interdisiplinære prosjekter kan bare tildeles støtte dersom kunsthåndverk er et hovedelement i prosjektet det søkes støtte til.

Det kan søkes om økonomisk støtte til

·        Reise

·        Hotell

·        Deltakeravgift

·       Oversettelse av norsk tekst til engelsk eller annet fremmedspråk.

Hvordan søke

Kritikere, skribenter og kuratorer som ønsker å søke ordningen må levere søknadsskjema, finansieringsplan/budsjett og nødvendige vedlegg (se søknadsskjema). Alle dokumenter leveres i en .pfd-fil til post@norwegiancrafts.no innen fristen 1. september. Mailen merkes med "Søknad støtteordning for kuratorer og kritikere". Mangelfulle søknader eller søknader levert etter fristen vil ikke bli behandlet. 

Last ned søknadsskjema og budsjettmal her

Søknadsbehandling

Søknader til ordningen vurderes av et fagutvalg oppnevnt av Norwegian Crafts. Fagutvalget for 2017 består av kritiker Kjetil Røed, kunstner og formidlingsleder ved Norsk Billedhoggerforening Camilla Luihn og kurator for Norwegian Crafts, Lars Sture. 

Ved tildeling vektlegges i hvilken grad søknaden oppfyller formålet med ordningen, gjennomførbarhet og internasjonal relevans. Det legges spesielt vekt på arenaens kunstfaglige relevans og prosjektets viktighet for kunsthåndverksfeltet.

Svar på søknad sendes innen fire uker etter søknadsfristens utløp. Fagutvalgets begrunnelser offentliggjøres ikke.

Tilskuddsmottakere annonseres på Norwegian Crafts' egne sider. 

Klagerett 

Søker har innsyn i sakens dokumenter i henhold til Forvaltningsloven §§18-19. Enkeltvedtak vedrørende tilskudd kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §§28-36. 

Rapportering 

Tilskuddsmottaker vil bli bedt om å sende inn en kort og informativ rapport innen 2 måneder etter endt sluttdato for prosjektet. Tilskuddsmottaker vil motta rapportskjema via email etter prosjektet er avsluttet. Rapporten skal inkludere regnskap, liste over internasjonale samarbeidspartnere i tillegg til en kort beskrivelse av prosjektets gjennomføring. Det er ikke anledning til å sende inn nye søknader dersom sluttrapport for tidligere prosjekt(er) ikke er levert. 

For spørsmål og nærmere informasjon om ordningen, ta kontakt med Tonje Kjellevold, tk@norwegiancrafts.no