Pressemelding: Kommentar til Statsbudsjettet 2021

Hege Henriksen, direktør i Norwegian Crafts
Forslag om flytting av NAA-organisasjoner kan ha negative konsekvenser for internasjonalisering av norsk kunst og kultur

Statsbudsjettet 2021

Les høringsinnspillet fra de fem organisasjonene i NAA som foreslås flyttes.

I statsbudsjettet som ble lagt fram 7. oktober foreslår regjeringen å flytte Norwegian Crafts og fire andre organisasjoner i nettverket Norwegian Arts Abroad til direktoratsdelen av Norsk kulturråd. Implementeringen av et slikt forslag vil skape et unødvendig ledd mellom organisasjonene, Kulturdepartementet og Stortinget. Endringsforslaget kom også helt uten medvirkning eller dialog med organisasjonene og institusjonene det gjelder.

Statsbudsjettet som ble lagt frem forrige onsdag tyder på at regjeringen ikke legger opp til ytterligere kutt i Utenriksdepartementets kulturmidler slik det har blitt gjort de siste årene. Derimot inneholder budsjettet et forslag som endrer forutsetningene til et fungerende effektivt virkemiddelapparat for internasjonalisering av norsk kunst og kultur. Kulturdepartementet foreslår en stor strukturell reform hvor blant annet fem av organisasjonene i nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA) foreslås å flyttes til direktoratsdelen av Norsk kulturråd: Danse- og teatersentrum, Music Norway, NORLA, Norwegian Crafts og Office for Contemporary Art Norway. Disse organisasjonene er en del av Regjeringens virkemiddelapparat for internasjonalisering og eksport av kunst og kultur fra Norge.

Norwegian Crafts forvalter midler både for Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet, og er kontraktsfestet rådgiver for UD på kunsthåndverksfeltet. Som del av NAA arbeider organisasjonen gjennom et trepartssamarbeid bestående av NAA-organisasjonene, norske utenriksstasjoner og UD sentralt. Derfor er det mest hensiktsmessig og effektivt om Norwegian Crafts rapporterer direkte til departementet og ikke et mellomledd som Kulturrådet vil bli i denne sammenheng. Forslaget om flyttingen kommer også uten medvirkning eller dialog med de organisasjonene og institusjonene det gjelder.

I praksis vil det oppstå et byråkratiserende mellomledd ved at NAAs søknader og rapporter skal behandles av administrasjonen i Kulturrådet, før de sendes til Kulturdepartementet som i sin tur sender innstillingen videre til Stortinget for godkjenning. En ytterligere konsekvens av en flytting av NAAorganisasjonene til Kulturrådet er at det kan skape interessekonflikter og sammenblanding av roller. Det fremkommer som paradoksalt å skulle gjøre en slik endring når arbeidsfordelingen fungerer effektivt slik den er i dag. Norwegian Crafts hører stadig gjennom sine nordiske nettverk at kollegaer ønsker å etablere samme modell i sine land.

Vi ser positivt på at trenden med store kutt i Utenriksdepartementets kulturmidler ser ut til å ha snudd og ser frem til å fortsette arbeidet med å styrke internasjonalisering av kunsthåndverk fra Norge. Det oppleves derfor som uheldig at en så stor reform kan skje uten en åpen og transparent dialog hvor alle konsekvenser blir tydelig kommunisert til alle involverte, også Stortingskomiteen som skal vedta forslaget.

– Hege Henriksen, direktør i Norwegian Crafts


Les høringsinnspillet fra de fem organisasjonene i NAA som foreslås flyttes.